Варна площад
снимка: varna.news

Община Варна запазва стабилност в ковид кризата

Община Варна успява да се справи с кризата, породена от COVID-19, и да запази стабилно финансовото си състояние. Tя е с положително салдо, без просрочени задължения , въпреки множеството приложени антикризисни мерки, които се отразяват негативно на бюджета й. Това сочат данните от отчета за приходите и разходите в местната хазна за периода 1 януари – 30 септември 2020 г., който бе разгледан на днешното заседание на ПК „Финанси и бюджет“.

Първоначалната макрорамка на бюджета бе в размер на 383,7 млн. лв., но след получени допълнителни трансфери от държавата планът е коригиран на близо 401 млн. лв. Реалният размер на получените приходи за деветмесечието възлиза на 286,1 млн. лева, което е 71% изпълнение към уточнения план и 74 на сто спрямо първоначалната макрорамка за 2020 г. В тази сума се включват наличните средства, отразени с отрицателен знак (-56,8 млн. лева) за балансиране на приходната и разходната част на бюджета.

Въпреки големия натиск върху бюджета Община Варна успява да отчете ръст при данъчните приходи. Спрямо същия период на 2019 г. са събрани с 1,2 млн. лева повече, основно заради увеличение на постъпленията от налога за придобиване на имущество. Това компенсира по-слабото изпълнение на данъците върху недвижимите имоти и върху доходите на физическите лица, както и на туристическия налог. Най-сериозен е спадът на постъпленията от туристическия данък. През първите девет месеца те са 1,1 млн. лева при 3,35 млн. лева за същия период на предходната година.

Неданъчните приходи за този период са в размер на 43,2 млн. лв. и бележат спад с 4,4 млн. лева спрямо миналата година. Основен дял заемат общинските такси, при които спадът е с 2,7 млн. лева. Заради затварянето на детските ясли и градини в местната хазна са влезли 1,5 млн. лева по-малко от такси. Повече постъпления в сравнение с 2019 г. има единствено от продажбата на стоки и услуги и от концесии.

Отчетът на разходите по бюджета за деветмесечието на 2020 г. е в размер на 229 млн. лева.

Най-много средства са изразходвани за функция „Образование“ – 99 млн. лв. при 88,4 млн. лева през миналата година. Пълната издръжка на дете в детска градина за един месец, като в тази сума се включват разходите за заплати, издръжка и капиталови разходи, е 850 лв. спрямо 521 лв. за същия отчетен период на 2019 г. Това се дължи на значителното намаление на посещаемостта заради COVID-19. Същевременно таксата остана без промяна – 48 лв., и за периода на извънредното положение родителите бяха изцяло освободени от плащането на такса. Отчита се ръст и на разходите за заплати и осигуровки заради увеличение на възнагражденията на работещите в сферата на образованието.

С 4,7 млн. лева спрямо 2019 г. са нараснали разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи. В сферата на здравеопазването те са с близо 1,5 млн. лева повече, основно за осигуряване на лични предпазни средства, дезинфекционни препарати, диспенсъри, мобилни мивки за ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция.

Свиване на разходите се наблюдава във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“. При планирани близо 100 млн. лева отчетът за деветмесечието възлиза на 48,7 лв. От тях 20,5 млн. лева са изразходвани по план-сметка „Чистота“. Близо 14 млн. лева са инвестирани в изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа.

С 3,4 млн. лева по-малко са и разходите за култура, спорт, почивни дейности и религиозни дейности. Намалението е в резултат основно на отпадането на част от събитията в културния и спортния календар на Варна.

Изпълнението на бюджета през отчетния период на 2020 г. показва, че въпреки трудностите Община Варна успя да осигури условия за обезпечаване на социалните, образователните, здравните и културните дейности, благоустрояване и опазване на околната среда. Всичко това бе постигнато благодарение на стриктно спазване на финансовата дисциплина и поддържане на финансова стабилност на общината.

Показаните резултати са оценени от Българската агенция за кредитен рейтинг – БАКР, която в края на ноември потвърди кредитния рейтинг на общината. Той остава BBB със стабилна перспектива и е равен на този на държавата. Прогнозата е, че Варна ще продължи да показва стабилни финансови резултати и добра кредитоспособност в краткосрочен и средносрочен план.

Прочетете също

Студентка от Морско училище помага на ученици да кандидатстват в гимназия

В съвременния свят, където конкуренцията в образованието става все по-ожесточена, помощта и насоките за правилния …

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com