Община Варна
снимка: varna.news

Община Варна подготвя документи за четири нови проекта

Община Варна подготвя документи за четири нови проектни предложения на обща стойност близо 3 млн. лв. съобщават от дирекция “Европейски и национални оперативни програми”.

Два от подготвяните проекти са по програмата “Морско дело и рибарство” 2014-2020г. Първият включва дейности по създаване и дигитализация на архива на създателя на Морската градина арх. Антон Новак, както и популяризирането на Първото рибарско училище. Продължителността на проекта е до 12 месеца, а индикативният бюджет – в размер до 66 000 лева. Второто проектно предложение е свързано с дейности за облагородяване и подобряване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и за изграждане на морски информационен център. Стойността на проекта е 470 хил. лв., а реализацията на е за период от 18 месеца. Дейностите ще надградят и допълнят работите, изпълнени по приключилият проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“.

Проектно предложение има и по процедура за „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Дейностите, които ще се изпълняват са свързани с подпомагане на хората от уязвимите групи, активиране на икономически неактивни лица, посредничество за намиране на работа, включване в курсове за професионална квалификация или преквалификация, включване в стажуване, допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици, реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., подобряване на образователната среда в детски градини и училища, работа с родители за разясняване ползите от образователната интеграция и др. Индикативният размер на проекта е 1,59 млн. лв., а дейностите  трябва да бъдат приключени най-късно до 30 юни 2023 г.

Община Варна беше поканена от Националния доверителен екофонд, да се включи като партньор в проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, съвместно с други общини. Проектът цели изследване на международен опит и най-добри практики и прилагането им, спрямо условията и нуждите на съответния партньор. След оценка на Стратегическите планове на всяка община и идентифициране на необходими действия ще се приложи конкретен проект, насочен към подобреното градско планиране. Целта е да се доведе до намаляване на последиците от увеличените бедствия в градските територии – чрез планиране и развитие на инфраструктурни съоръжения, предотвратяващи наводнения и свлачища, зелена инфраструктура в градовете, подобряване на пропускливостта на градските повърхности и/или контролиране на рисковете от наводнения и др. Проектът е одобрен и ще стартира през 2021 г.

През следващата година Община Варна ще се възползва от възможностите за финансиране на Проект „Красива България“. Обектът на интервенция е детска градина № 2 „Щастливо детство”, като проектното предложение дава възможност да се реконструира и оборудва 4 броя съществуващи площадки за игра на открито. Индикативният бюджет е в размер на 154 909 лева, като половината от средствата ще се осигурят от Проект „Красива България“. 

Прочетете също

Защо ГЕРБ избира компрометирани хора за водачи на листи?!

Борисов явно разчита на късата памет на своите избиратели, за да пробута късата си скамейка …

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com