Община Варна
снимка: varna.news

Община Варна подготвя документи за четири нови проекта

Община Варна подготвя документи за четири нови проектни предложения на обща стойност близо 3 млн. лв. съобщават от дирекция “Европейски и национални оперативни програми”.

Два от подготвяните проекти са по програмата “Морско дело и рибарство” 2014-2020г. Първият включва дейности по създаване и дигитализация на архива на създателя на Морската градина арх. Антон Новак, както и популяризирането на Първото рибарско училище. Продължителността на проекта е до 12 месеца, а индикативният бюджет – в размер до 66 000 лева. Второто проектно предложение е свързано с дейности за облагородяване и подобряване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и за изграждане на морски информационен център. Стойността на проекта е 470 хил. лв., а реализацията на е за период от 18 месеца. Дейностите ще надградят и допълнят работите, изпълнени по приключилият проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“.

Проектно предложение има и по процедура за „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Дейностите, които ще се изпълняват са свързани с подпомагане на хората от уязвимите групи, активиране на икономически неактивни лица, посредничество за намиране на работа, включване в курсове за професионална квалификация или преквалификация, включване в стажуване, допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици, реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., подобряване на образователната среда в детски градини и училища, работа с родители за разясняване ползите от образователната интеграция и др. Индикативният размер на проекта е 1,59 млн. лв., а дейностите  трябва да бъдат приключени най-късно до 30 юни 2023 г.

Община Варна беше поканена от Националния доверителен екофонд, да се включи като партньор в проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, съвместно с други общини. Проектът цели изследване на международен опит и най-добри практики и прилагането им, спрямо условията и нуждите на съответния партньор. След оценка на Стратегическите планове на всяка община и идентифициране на необходими действия ще се приложи конкретен проект, насочен към подобреното градско планиране. Целта е да се доведе до намаляване на последиците от увеличените бедствия в градските територии – чрез планиране и развитие на инфраструктурни съоръжения, предотвратяващи наводнения и свлачища, зелена инфраструктура в градовете, подобряване на пропускливостта на градските повърхности и/или контролиране на рисковете от наводнения и др. Проектът е одобрен и ще стартира през 2021 г.

През следващата година Община Варна ще се възползва от възможностите за финансиране на Проект „Красива България“. Обектът на интервенция е детска градина № 2 „Щастливо детство”, като проектното предложение дава възможност да се реконструира и оборудва 4 броя съществуващи площадки за игра на открито. Индикативният бюджет е в размер на 154 909 лева, като половината от средствата ще се осигурят от Проект „Красива България“. 

Прочетете също

Непреходният моден стил на Иван Портних

Модата е важен аспект от визията на всяко общество и е инструмент за изразяване на …

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com